இந்த பதிவில் இடப்படும் இடுகைகள் காப்புரிமை பெற்றவை.

Monday, October 12, 2009

குவாண்டம் தியரியும் இருக்கும் துகள்களும்-8

அன்டொனி லாவோசியர் நிறை மாறா விதியை கொண்டுவந்தவர். அப்படீன்னா என்ன?

ஒரு வேதி வினை நடக்கும் போது வினை புரியும் பொருட்களின் எடையும் விளை பொருடகளின் எடையும் சரியாகவே இருக்கும். எளிமையாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் எடை எங்கேயும் போவதில்லை. யோசிச்சு பார்த்தா மிக எளிமையான, தவற விட முடியாத ஒன்று. ஆனால் அக்காலத்தில் ஒரு பொருளில் மற்றொன்றாக உருமாறுகிறது என்றெல்லாம் நினைத்திருந்தார்கள். அதை பரிசோதனை மூலம் நீருபித்து காட்டினார்.

நிறை மாறா விதிக்கும் முன்னரே இரண்டு விதிகள் வாயுக்களின் இயங்கியலை பற்றி அறியப்பட்டிருந்தன.

ஒனறு சார்லி விதி : ஒரு வாயுவின் பருமனானது அதன் வெப்ப நிலையை பொறுத்தது.

இரண்டு பாயில் விதி: ஒரு  வாயுவின் பருமனானது அதன் அழுத்தத்தை பொறுத்தது.

இந்த இரண்டு விதிகளும் எல்லா வாயுக்களுக்கும் பொருந்துவதில்லை என பிற்பாடு கண்டறிந்தனர். ஆனாலும் அடிப்படை தத்துவம் என்னவோ இதுதான். இந்த விதிகள் நம்முடைய அன்றாட வாழ்வில் எல்லா இடங்களிலும் பயன்படுகின்றன்.

நம்முடைய அணுவைவிட்டு கொஞ்சதூரம் வந்து விட்டோம். அன்டொனி லாவோசியருக்கு பின் தனிமங்கள் பற்றிய புரிதல் அதிகமாக ஆரம்பித்தது. ஆனால் தனிமங்கள் எதற்றால் ஆனவை, அவைகளை எப்படி வகைப்படுத்துவது போன்ற கேள்விகள் மீதமிருந்தன. அதற்கு தனிம அட்டவணைகள் வந்தன. அதில் ஒரு அட்டவனை மட்டும் காலத்தை வென்று நின்றது. அது திம்த்ரி இவனோவிச் மெண்டலீவ் என்பர் வகைப்படுத்திய அட்டவனை.

அதில் இருந்த சிறப்பம்சம் அப்போது அறியப்படாத தனிமங்களையும் அது வகைப்படுத்தியது.

ராஜசங்கர்

No comments:

Post a Comment