இந்த பதிவில் இடப்படும் இடுகைகள் காப்புரிமை பெற்றவை.

Friday, January 22, 2010

குவாண்டம் தியரியும் இருக்கும் துகள்களும்-32

அணுவில் இருக்கும் துகள்களை விட மேலும் துகள்கள் இருக்கு என போன பதிவில் பார்த்தோம். அதெல்லாம் எப்படி வந்தது, நம்முடைய அறிவியலார்கள் அதை எப்படி கண்டுபிடித்தார்கள் என இப்பதிவில் பார்க்கலாம்.

அணுவை பிளக்கும் போது அதில் இருக்கும் ஒரு பகுதி நிறையானது சக்தியாக மாறுகிறது என்பதும் அது இந்த E=mc2 எனும் சமன்பாட்டால் கணக்கிடப்படுகிறது என்பதும் நீங்கள் அறிந்ததுதான். மேலும் கதிரியக்க தனிமங்கள் கதிரியக்கத்தை வெளியிட்டு பின் வேறு ஒரு தனிமம் ஆக மாறுவதும் இப்படிதான்.

இது அணு அளவில் மட்டும் இல்லாது துகள் அளவிலும் நடப்பது தான் இந்த அதிக துகள்களுக்கு காரணம். தனிமங்கள் வேறு ஒன்றாக மாறுவது போல இந்த துகள்களும் மற்றொன்றாக மாறும். இரண்டு துகள்கள் சேர்ந்து இன்னொரு துகளாக மாறும்.

இந்த மாறுவது decay (அழுகுவது அல்லது படிப்படியாக குறைவது) என அழைக்கப்படுகிறது. ஆனால் துகள் தான் இருப்பதிலியே சிறியது என பார்த்தோம் அது எப்படி குறையும்?

அதை அடுத்த பதிவில் பார்க்கலாம்.

No comments:

Post a Comment