இந்த பதிவில் இடப்படும் இடுகைகள் காப்புரிமை பெற்றவை.

Monday, July 19, 2010

உயிர்தளிப்பு கொள்கை-4

இந்த பதிவில் இனப்பெருக்கம் ஏன் முக்கிய பங்கு வகிக்கிது என பார்க்கலாம்

ஒரு உயிர் மற்றொன்றாக மாறுவதற்கு கீழ்கண்ட காரணிகள் இருக்கவேண்டும்.

1. உயிரி ஒரு புதிய இயல்பினை கொண்டிருக்கவேண்டும்.

2. அந்த இயல்பானது அதன் சந்ததிகளுக்கு எடுத்து செல்லப்பட கூடியதாக இருக்கவேண்டும்

3. அந்த இயல்பானது மற்ற உயிரிகளில் இருப்பதை விட சிறந்ததாக இருக்கவேண்டும்.

இதில், இயல்பினை சந்ததிகளுக்கு எடுத்து செல்வதில் தான் இந்த மாற்றம் நடைபெறுதலே இருக்கிறது. பல பண்புகளை அடுத்த சந்ததிகளுக்கு எடுத்து செல்ல முடியாது. அவைகள் இதில் வராது.

இப்போ மனிதர்களின் உடலமைப்பில் எது இந்த மாதிரியான இயல்பு என பார்த்தால், கன்னத்தில் குழி விழுதல், தாடையில் பிளவு போன்ற அமைப்பு இருத்தல் போன்றவை இதில் அடங்கும்.

இதில் மிருகங்கள் என பார்த்தால், கொம்பு வளர்தல், தசைகளில் கொழுப்பு இருக்கும் அளவு என அவைகள் வாழும் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப மாறுபடும். எடுத்துக்காட்டாக நாட்டு மாட்டு கொம்புகளும், வெளிநாட்டு ஜெர்சி மாட்டு கொம்புகளும்.

இந்த இயல்புகள் மாறுவதில் நிறைய வகைகள் உள்ளன. இதிலும் ஆதிக்கம் செலுத்தும் இயல்புகள், ஆதிக்கம் செலுத்தாத இயல்புகள் என் இரண்டு பெரிய வகைகள் உண்டு அதை மட்டும் பார்ப்போம்.

கன்னதில் குழி விழும் ஆணும், கன்னத்தில் குழி விழா பெண்ணும் திருமணம் செய்தால், பிறக்கும் குழந்தைக்கு கண்டிப்பாக கன்னத்தில் குழி விழும்.

அதே சமயம் நீலக்கண்ணுடைய ஆணும், பழுப்புக்கண்ணுடைய பெண்ணும் திருமணம் செய்தால், பிறக்கும் குழந்தை பழுப்பு கண்ணையே கொண்டிருக்கும்.

இப்போ கன்னத்தில் குழி விழுதல் ஆதிக்கம் செலுத்தும் இயல்பு, நீலக்கண் ஆதிக்கம் செலுத்தா இயல்பு.

மேற்கொண்டு உயிர்தளிப்பு கொள்கைக்கு இருக்கும் எதிர் வாதங்களை பார்ப்போம்.

2 comments:

தருமி said...

//இப்போ கன்னத்தில் குழி விழுதல் ஆதிக்கம் செலுத்தும் இயல்பு, நீலக்கண் ஆதிக்கம் செலுத்தா இயல்பு.//

dominant & recessive traits பற்றி சொல்றீங்களோ?

rajasankar said...

//dominant & recessive traits பற்றி சொல்றீங்களோ?
//

ஆமாம்.

Post a Comment